Przejdź do treści

Metoda SMARTER

Metoda SMARTER jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu marketingowym, które pomaga w ustalaniu celów i ich skutecznym monitorowaniu. Skrót ten odnosi się do siedmiu kryteriów, które powinny być spełnione przez cele marketingowe, aby były klarowne, mierzalne i osiągalne.

1. Specyficzny (Specific): Cel powinien być jasno określony i precyzyjnie sformułowany. Powinien odpowiadać na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?

2. Mierzalny (Measurable): Cel musi być możliwy do zmierzenia, aby można było ocenić stopień jego osiągnięcia. Konieczne jest zdefiniowanie konkretnych wskaźników, które pozwolą na monitorowanie postępów.

3. Akceptowalny (Agreed): Cel powinien być zaakceptowany zarówno przez zespół marketingowy, jak i przez inne zainteresowane strony. Wszyscy powinni być świadomi i zgodni co do jego istotności i celowości.

4. Realistyczny (Realistic): Cel powinien być realistyczny i osiągalny w danym kontekście, uwzględniając dostępne zasoby, kompetencje i okoliczności. Musi być wykonalny w praktyce.

5. Terminowy (Time-bound): Cel musi mieć określony termin realizacji. Musi być ustalony konkretny czas, w którym ma zostać osiągnięty.

6. Ekologiczny (Ecological): Cel powinien uwzględniać wpływ działań marketingowych na środowisko naturalne i społeczne. Powinien być zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i etycznymi normami.

7. Rewizyjny (Revisable): Cel powinien być elastyczny i możliwy do dostosowania w przypadku zmieniających się warunków i potrzeb rynkowych. Powinien uwzględniać możliwość adaptacji i ewentualnej korekty strategii.

Metoda SMARTER stanowi skuteczne narzędzie, które pomaga w formułowaniu celów marketingowych w sposób klarowny, mierzalny i osiągalny. Umożliwia skoncentrowanie się na istotnych aspektach działalności marketingowej oraz umożliwia monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Ta strona używa cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji.